แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 1

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง       มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Power Point 2003

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

จุดประสงค์ที่ 1 เปิดโปรแกรม Power Point ได้

1. การเปิดโปรแกรม Power Point ควรคลิกเลือกคำว่าอะไรจึงจะพบโปรแกรม Power Point 2003

Start
Programs
All Programs
Microsoft Office

2.ถ้าต้องการเปิดโปรแกรม Power Point จะต้องทำอย่างไร

start >  Program> Power Point 2003 > Microsoft office
start >Microsoft office > Program > Power Point 2003
Program > start > Microsoft office  > Power Point 2003
start > Program > Microsoft office > Power Point 2003

จุดประสงค์ที่ 2 บอกส่วนประกอบของโปรแกรมได้

3.ตัวแสดงคำสั่งหรือสิ่งอำนวยความสะดวก เรียกว่าอะไร

พิ้นที่กรอกข้อความ
แสดงแถบสถานะ

ทาส์กเพน (Task Pane)
เครื่องมือวาดรูป

4.

รูปนี้เรียกชื่อว่าอะไร

แถบหัวเรื่อง
แถบเครื่องมือ
เมนูคำสั่ง
เครื่องมือรูปวาด

จุดประสงค์ที่ 3 ใช้แถบเครื่องมือได้

5.แถบหัวเรื่องใช้สำหรับทำอะไร
แสดงเมนูคำสั่งต่าง ๆ
แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์
เพื่อช่วยในการเรียกใช้ Function ต่าง ๆ
จัดรูปแบบตัวอักษร

6. ถ้าต้องการแก้ไข ต้องใช้เครื่องมือในแถบชื่อว่าอะไร
แถบหัวเรื่อง
แถบเครื่องมือมาตรฐาน
แถบเมนูคำสั่ง
แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ

จุดประสงค์ที่ 4 กำหนดมุมมองของแผ่นสไลด์ได้

7.มุมมองปกติ คือสัญลักษณ์ในข้อใด


8.  มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่งคือสัญลักษณ์ ในข้อใด


9.   สัญลักษณ์นี้จะใช้เมื่อใด
 ดูมุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง
ใช้ในการนำเสนองานที่ทำเสร็จแล้ว
ดูมุมมองปกติ
ดูมุมมองอัตโนมัติ

จุดประสงค์ที่ 5 ปิดโปรแกรม Power Point ได้

10.
คลิกที่แฟ้ม > จบการทำงาน  คือขั้นตอนใด
ออกจากโปรแกรม Power Point
เปิดโปรแกรมทำงาน
บันทึกงานที่ทำเสร็จแล้ว
ดูมุมมองก่อนการนำเสนอ