แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 2

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง      สร้างและจัดการกับสไลด์ได้

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

จุดประสงค์ที่ 1 สร้างงานนำเสนอเปล่าได้

1.   สไลด์ลักษณะนี้ถูกเลือกมาจากอะไร
จากแม่แบบการออกแบบ
ตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ
โครงร่างสี
งานนำเสนอเปล่า

จุดประสงค์ที่ 2 สร้างจากแม่แบบการออกแบบได้

2.ข้อใดคือลักษณะสไลด์ที่เลือกจากแม่แบบการออกแบบจุดประสงค์ที่ 3 สร้างจากตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติได้

3.   ถ้าต้องการเลือกสไลด์จากตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ จะต้องเลือกสไลด์แบบใดจุดประสงค์ที่ 4 เพิ่มและลดจำนวนสไลด์

4.  คลิกที่แทรก > สร้างภาพนิ่ง  เป็นขั้นตอนของอะไร
เป็นการเพิ่มจำนวนสไลด์
เป็นการลดจำนวนสไลด
เป็นการใส่ตัวหนังสือ
เป็นการใส่ Effect

5. ถ้าคลิกเลือกสไลด์ที่อยู่ทางหน้าต่างด้านซ้ายมือที่เป็นกรอบเล็ก ๆ แล้วกดปุ่ม
Enter  2  ครั้ง  จะเกิดอะไรขึ้นที่หน้าจอ

สไลด์ถูกปิดลง  2  แผ่น
สไลด์เพิ่มขึ้นอีก 2 แผ่น
สไลด์ถูกย่อให้เล็กลง  2  แผ่น
สไลด์ถูกขยายให้ใหญ่ขึ้น 2 แผ่น

6. การลบสไลด์  มีขั้นตอนการทำอย่างไร
คลิกเลือกสไลด์ที่อยู่ทางหน้าต่างด้านซ้ายมือ ที่เป็นกรอบเล็ก ๆ แล้วกดปุ่ม
Enter  ที่แป้นพิมพ์

คลิกเลือกสไลด์ที่อยู่ทางหน้าต่างด้านซ้ายมือ ที่เป็นกรอบเล็ก ๆ แล้วกดปุ่ม  Shift 
ที่แป้นพิมพ์
คลิกเลือกสไลด์ที่อยู่ทางหน้าต่างด้านซ้ายมือ ที่เป็นกรอบเล็ก ๆ แล้วกดปุ่ม 
Delete  ที่แป้นพิมพ์
คลิกเลือกสไลด์ที่อยู่ทางหน้าต่างด้านซ้ายมือที่เป็นกรอบเล็ก ๆ แล้วกดปุ่ม
Insert  ที่แป้นพิมพ์

จุดประสงค์ที่ 5 จัดเก็บงานนำเสนอลงดิสก์ได้

7.ถ้าต้องการจัดเก็บงานที่ทำเสร็จแล้วไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องเลือกใช้คำสั่งใด8. ข้อใดต่อไปนี้คือลักษณะการจัดเก็บงานไว้ใน Drive:D   
9. ถ้านักเรียนต้องการตั้งชื่อไฟล์งานจะต้องพิมพ์ลงในช่องอะไร
บันทึกใน
ชื่อแฟ้ม
เก็บเป็นชนิด
เอกสารของฉัน


จุดประสงค์ที่ 6 เรียกใช้งานนำเสนอที่มีอยู่แล้วได้

10.
ถ้าคลิก       หมายถึงอะไร

ต้องการเปิดงานที่บันทึกไว้แล้วขึ้นมาทำต่อ
ต้องการบันทึกงาน
ต้องการพิมพ์งานออกนำเสนอ
ต้องการสร้างเอกสารใหม่