แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 7

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง    นำเสนอและเชื่อมโยงสไลด์ได้

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

จุดประสงค์ที่ 1 กำหนดการนำเสนอได้

1. การนำเสนอภาพนิ่ง (Slide Show)   หมายความว่าอย่างไร เรียกว่าอะไร
การใส่ปุ่มปฏิบัติการในสไลด์
การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังรูปภาพ
การกำหนดเวลาให้กับสไลด์
การนำสไลด์ที่ได้ออกแบบไว้ ไปใช้ประกอบการบรรยาย การสอน หรือการอบรม

จุดประสงค์ที่ 2 ใส่ปุ่มปฏิบัติการได้

2. ถ้าคลิกการนำเสนอภาพนิ่ง > ปุ่มปฏิบัติการ  จะปรากฏดังรูปใดต่อไปนี้     
จุดประสงค์ที่ 3 ตั้งเวลาในการฉายสไลด์ได้

3. ถ้าต้องการตั้งเวลาในการเปลี่ยนแผ่นสไลด์ จะต้องไปกำหนดที่ใด


จุดประสงค์ที่ 4 กำหนดการเชื่อมโยงสไลด์ได้

4. การกำหนดการเชื่อมโยงไปยังสไลด์ที่ต้องการ จะต้องคลิกที่สัญลักษณ์ในข้อใด
5. ถ้าต้องการเชื่อมโยงปุ่มปฏิบัติการไปยังเว็บไซต์ จะต้องใช้คำสั่งดังนี้

คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ >ภาพนิ่ง
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ >URL
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ >แฟ้มอื่น ๆ
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > สิ้นสุดการนำเสนอ

6. ถ้าต้องการเชื่อมโยงปุ่มปฏิบัติการไปยังสไลด์แผ่นที่ 1 จะต้องใช้คำสั่งดังนี้

คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > URL
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > แฟ้มอื่น ๆ
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ >ภาพนิ่ง
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > สิ้นสุดการนำเสนอ

7. ถ้าต้องการเชื่อมโยงปุ่มปฏิบัติการไปไฟล์งานอื่นที่บันทึกไว้ จะต้องใช้คำสั่งดังนี้

คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > ภาพนิ่ง
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ >URL
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ >สิ้นสุดการ นำเสนอ คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ >แฟ้มอื่น ๆ

                   

 

 

 

 

จากสไลด์ด้านบนให้นักเรียนตอบคำถาม ข้อที่ 8 -10

8.ถ้าต้องการเชื่อมโยงปุ่ม อัลบั้มภาพส่วนตัว จะต้องทำอะไรในขั้นแรก

Hight light หรือเลือก
คลิกเลือกชื่อเรื่องภาพนิ่ง
คลิกขวา > การเชื่อมโยงหลายมิติ
คลิกเลือกตำแหน่งในเอกสารนี้

9. ขั้นตอนที่ 2 จะต้องทำอย่างไร
Hight light ข้อความที่ต้องการ
คลิกขวา > การเชื่อมโยงหลายมิติ
คลิกเลือกตำแหน่งในเอกสารนี้
คลิกเลือกชื่อเรื่องภาพนิ่ง

10.
ขั้นตอนที่ 3 จะต้องทำอย่างไร
คลิกเลือกตำแหน่งในเอกสารนี้
Hight light ข้อความที่ต้องการ
คลิกขวา > การเชื่อมโยงหลายมิติ
คลิกเลือกชื่อเรื่องภาพนิ่ง