แบบทดสอบหลังเรียน

1.เมื่อนักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว และต้องการเข้าสู่โปรแกรม Power Point จะต้องทำอะไรเป็นอันดับแรก    
คลิกเลือกโปรแกรม Power Point
คลิกเลือก All Programs
คลิกเลือก Microsoft Office
คลิกที่เมนู Start

2.จงเรียงลำดับการเข้าสู่โปรแกรม Power Point 2003
     1.start 2.Microsoft office 3. Program 4. Power Point 2003
2,3,1,4
3,1,2,4
1,2,3,4
1,3,2,4

3.ทาส์กเพน (Task Pane) คืออะไร  
พื้นที่กรอกข้อความ
แถบแสดงสถานะ
ตัวแสดงคำสั่ง หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
เครื่องมือรูปวาด

4. Tittle bar ตรงกับภาษาไทยว่าอะไร
แถบหัวเรื่อง
แถบเครื่องมือ
เมนูคำสั่ง
เครื่องมือรูปวาด

5.   ทำหน้าที่อะไร
จัดรูปแบบ
ย่อโปรแกรม
ขยายหน้าจอ
ปิดโปรแกรม

6. จากโจทย์ข้อที่ 4 ถ้ากดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ด จะเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นสไลด์
เป็นการเพิ่มจำนวนสไลด์
เป็นการใส่ตัวหนังสือ
เป็นการลดจำนวนสไลด์
เป็นการใส่ Effect

7.ถ้าต้องการจัดเก็บงานที่ทำเสร็จแล้วไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องเลือกใช้คำสั่งใด8. ถ้าต้องการเรียกใช้งานนำเสนอที่มีอยู่แล้ว จะต้องเลือกใช้คำสั่งใด9.  ถ้านักเรียนพบว่าในช่องบันทึกใน     มีลักษณะแบบนี้แสดงว่าจะมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร
จั
ดเก็บไว้ใน Drive:A
จัดเก็บไว้ใน Drive:D
จัดเก็บไว้ใน Drive:C
จัดเก็บไว้ใน Drive:E

10.
ถ้านักเรียนต้องการตั้งชื่อไฟล์งานจะต้องพิมพ์ลงในช่องอะไร
ชื่อแฟ้ม
บันทึกใน
เก็บเป็นชนิด
เอกสารของฉัน

11. การพิมพ์ข้อความลงใน Power Point ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด   
ใช้คำสั้น ๆ
ใช้คำที่กระชับ
ใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่
ต้องใช้คำบรรยายที่ละเอียด

12. การปรับหรือตกแต่งตัวอักษร ใช้แถบเครื่องมือใดต่อไปนี้13.  ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความธรรมดาลงบนสไลด์ ต้องคลิกเลือกสัญลักษณ์ใด  14.   ถ้าเมาส์เป็นรูป   หมายความว่าอย่างไร
ใช้ในการเคลื่อนย้ายข้อความ
ใช้ขยายข้อความ
ใช้ย่อข้อความ
ใช้ปรับแต่งข้อความ

15. ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษรต้องไปเลือกที่ใด16.      สัญลักษณ์นี้ไว้สำหรับทำอะไร

เปลี่ยนสีตัวอักษร

เปลี่ยนรูปทรง

เปลี่ยนสีเส้น

เปลี่ยนขนาด

17.       ถ้าพบหน้าต่างลักษณะนี้ แสดงว่าต้องการจะทำอะไร

ใส่สีพื้นหลัง
แทรกรูปภาพ
แทรกภาพตัดปะ
ใส่รูปร่างอัตโนมัติ

18.    ถ้าวาดวัตถุลงบนสไลด์แล้วจะพบว่ามีจุดสีเขียวเกิดขึ้นพร้อมกับวัตถุนั้น    จุดสีเขียวมีไว้้สำหรับทำอะไร

ปิดแกน

ปรับแต่งลักษณะรูปร่าง

ใส่สี

เปลี่ยนรูปใหม่

19. จากโจทย์ข้อที่ 8 จุดสีเหลือง มีไว้สำหรับทำอะไร

ปิดแกน

ปรับแต่ลักษณะรูปร่าง

ใส่สี

เปลี่ยนรูปใหม่

20. ถ้าต้องการกำหนดให้วัตถุมีลักษณะ 3 มิติ ต้องเลือกสัญลักษณ์ใด21.  สัญลักษณ์นี้ใช้สำหรับทำอะไร
เทสี
เพิ่มความคมชัด
เพิ่มความสว่าง
แทรกรูปภาพ

22. สัญลักษณ์นี้ใช้สำหรับทำอะไร
เพิ่มแสงสว่างให้รูปภาพ
ตัดภาพให้สวยงาม
แทรกรูปภาพจากอินเตอร์เน็ต
แทรกภาพตัดปะ

23.   สัญลักษณ์นี้ใช้ทำอะไร
การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
การเปลี่ยนภาพนิ่ง
โครงร่างการเคลื่อนไหว
ชมการนำเสนอ

24.   สัญลักษณ์นี้ใช้ทำอะไร
การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
การเปลี่ยนภาพนิ่ง
โครงร่างการเคลื่อนไหว
ชมการนำเสนอ

25.   สัญลักษณ์นี้ใช้ทำอะไร
การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
การเปลี่ยนภาพนิ่ง
โครงร่างการเคลื่อนไหว
ชมการนำเสนอ

26. การกำหนดการเชื่อมโยงสไลด์ไปยังสไลด์ที่ต้องการจะต้องคลิกที่สัญลักษณ์ในข้อใด27. ถ้าต้องการเชื่อมโยงปุ่มปฏิบัติการไปยังสไลด์แผ่นที่ 1 จะต้องใช้คำสั่งดังนี้
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > URL
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ >ภาพนิ่ง
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ >แฟ้มอื่น ๆ
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > สิ้นสุดการนำเสนอ

28. ถ้าต้องการเชื่อมโยงปุ่มปฏิบัิติการไปยังเว็บไซต์ จะต้องใช้คำสั่งดังนี้
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > ภาพนิ่ง
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > แฟ้มอื่น ๆ
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > URL
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > สิ้นสุดการนำเสนอ

29. ถ้าต้องการเชื่อมโยงปุ่มปฏิบัิติการไปยังไฟล์งานอื่นที่บันทึกไว้ จะต้องใช้คำสั่งดังนี้
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > ภาพนิ่ง
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > URL
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > สิ้นสุดการนำเสนอ
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > แฟ้มอื่น ๆ

30. ถ้าต้องการเชื่อมโยงข้อความไปยังสไลด์ที่ 3 จะต้องทำอย่างไรอันดับแรก    
พิมพ์ข้อความที่ต้องการใช้เชื่อมโยง
Hight light ข้อความที่ต้องการ
คลิกขวา > การเชื่อมโยงหลายมิติ
คลิกเลือกตำแหน่งในเอกสาร