แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 2

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง      สร้างและจัดการกับสไลด์ได้

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

จุดประสงค์ที่ 1 สร้างงานนำเสนอเปล่าได้

1.ถ้าต้องการสร้างงานนำเสนอเปล่า จะเลือกสไลด์แบบใด      จุดประสงค์ที่ 2 สร้างจากแม่แบบการออกแบบได้

2.ถ้าต้องการสร้างสไลด์จากแม่แบบการออกแบบ ควรเลือกสไลด์แบบใดจุดประสงค์ที่ 3 สร้างจากตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติได้

3.   ถ้าเลือกสไลด์ลักษณะนี้ คือการสร้างสไลด์จากอะไร

งานนำเสนอเปล่า
แม่แบบการออกแบบ
ตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ
โครงร่างสี

จุดประสงค์ที่ 4 เพิ่มและลดจำนวนสไลด์ได้

4.   ถ้าคลิกเลือกสไลด์ที่อยู่ทางหน้าต่างด้านซ้ายมือที่เป็นกรอบเล็ก ๆ       และกดปุ่ม Enter จะเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นสไลด์

เป็นการเพิ่มจำนวนสไลด์
เป็นการลดจำนวนสไลด์
เป็นการใส่ตัวหนังสือ
เป็นการใส่ Effect

5. ถ้าไม่ทำวิธีการในข้อที่ 4 นักเรียนสามารถทำแบบใดได้อีก
รูปแบบ > ออกแบบภาพนิ่ง
คลิกทีู่แทรก> สร้างภาพนิ่ง

คลิก
แฟ้ม > เปิด
คลิกที่แฟ้ม > บันทึก

6. จากโจทย์ข้อที่ 4 ถ้ากดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ด จะเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นสไลด์
เป็นการเพิ่มจำนวนสไลด์
เป็นการใส่ตัวหนังสือ
เป็นการลดจำนวนสไลด์
เป็นการใส่ Effect

จุดประสงค์ที่ 5 จัดเก็บงานนำเสนอลงดิสก์ได้

7.ถ้าต้องการจัดเก็บงานที่ทำเสร็จแล้วไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องเลือกใช้คำสั่งใด8. ถ้าต้องการเรียกใช้งานนำเสนอที่มีอยู่แล้ว จะต้องเลือกใช้คำสั่งใด9.  ถ้านักเรียนพบว่าในช่องบันทึกใน     มีลักษณะแบบนี้แสดงว่าจะมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร
จั
ดเก็บไว้ใน Drive:A
จัดเก็บไว้ใน Drive:D
จัดเก็บไว้ใน Drive:C
จัดเก็บไว้ใน Drive:E

จุดประสงค์ที่ 6 เรียกใช้งานนำเสนอที่มีอยู่แล้วได้

10.
ถ้านักเรียนต้องการตั้งชื่อไฟล์งานจะต้องพิมพ์ลงในช่องอะไร
ชื่อแฟ้ม
บันทึกใน
เก็บเป็นชนิด
เอกสารของฉัน