แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 7

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง    นำเสนอและเชื่อมโยงสไลด์ได้

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

จุดประสงค์ที่ 1 กำหนดการนำเสนอได้

1. การนำสไลด์ที่ได้ออกแบบไว้ ไปใช้ประกอบการบรรยาย การสอน หรือการอบรม      เรียกว่าอะไร
การใส่ปุ่มปฎิบัติการ
การเชื่อมโยงข้อมูล
การกำหนดเวลา
การนำเสนอภาพนิ่ง (Slide Show)

จุดประสงค์ที่ 2 ใส่ปุ่มปฏิบัติการได้

2.    ต้องคลิกเลือกอะไรจึงจะปรากฎสัญลักษณ์นี้

การนำเสนอภาพนิ่ง > ชมการนำเสนอ
การนำเสนอภาพนิ่ง > การตั้งเวลา
การนำเสนอภาพนิ่ง > การตั้งค่าการนำเสนอ
การนำเสนอภาพนิ่ง > ปุ่มปฏิบัติการ

จุดประสงค์ที่ 3 ตั้้งเวลาในการฉายสไลด์ได้

3. ถ้าต้องการตั้งเวลาในการเปลี่ยนแผ่นสไลด์ จะต้องไปกำหนดที่ใด


จุดประสงค์ที่ 4 กำหนดการเชื่อมโยงสไลด์ได้

4. การกำหนดการเชื่อมโยงสไลด์ไปยังสไลด์ที่ต้องการจะต้องคลิกที่สัญลักษณ์ในข้อใด5. ถ้าต้องการเชื่อมโยงปุ่มปฏิบัติการไปยังสไลด์แผ่นที่ 1 จะต้องใช้คำสั่งดังนี้
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > URL
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ >ภาพนิ่ง
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ >แฟ้มอื่น ๆ
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > สิ้นสุดการนำเสนอ

6. ถ้าต้องการเชื่อมโยงปุ่มปฏิบัิติการไปยังเว็บไซต์ จะต้องใช้คำสั่งดังนี้
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > ภาพนิ่ง
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > แฟ้มอื่น ๆ
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > URL
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > สิ้นสุดการนำเสนอ

7. ถ้าต้องการเชื่อมโยงปุ่มปฏิบัิติการไปยังไฟล์งานอื่นที่บันทึกไว้ จะต้องใช้คำสั่งดังนี้
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > ภาพนิ่ง
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > URL
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > สิ้นสุดการนำเสนอ
คลิกขวาที่ปุ่ม > การเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > แฟ้มอื่น ๆ

8. ถ้าต้องการเชื่อมโยงข้อความไปยังสไลด์ที่ 3 จะต้องทำอย่างไรอันดับแรก    
พิมพ์ข้อความที่ต้องการใช้เชื่อมโยง
Hight light ข้อความที่ต้องการ
คลิกขวา > การเชื่อมโยงหลายมิติ
คลิกเลือกตำแหน่งในเอกสาร

9. จากโจทย์ข้อที่ 8 ขั้นตอนที่ 2 จะต้องทำอย่างไร
คลิกขวา > การเชื่อมโยงหลายมิติ
Hight light ข้อความที่ต้องการ
คลิกเลือกตำแหน่งในเอกสาร
คลิกเลือกชื่อเรื่องภาพนิ่ง

10.
จากโจทย์ข้อที่ 8 ขั้นตอนที่ 3 จะต้องทำอย่างไร
คลิกขวา > การเชื่อมโยงหลายมิติ
Hight light ข้อความที่ต้องการ
คลิกเลือกตำแหน่งในเอกสาร
คลิกเลือกชื่อเรื่องภาพนิ่ง