หลังจากศึกษาเนื้อหาในบทเรียนแล้ว ผู้เรียนสามารถ
1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Power Point 2003
2. สร้างและจัดการกับสไลด์ได้
3. จัดการกับข้อความได้
4. ใช้เทคนิคในการตกแต่งสไลด์ได้
5. แทรกรูปภาพและอักษรศิลป์ได้
6. ใส่ effect ในแผ่นสไลด์ได้
7. นำเสนอและเชื่อมโยงสไลด์ได้
 
กลับหน้าหลัก