ก่อนที่จะเข้าไปศึกษาเนื้อหาในบทเรียน ผู้เรียนควรทำความเข้าใจสิ่งต่อไปนี้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลังจากศึกษาเนื้อหาในบทเรียนแล้ว ผู้เรียนสามารถ
1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Power Point 2003
2. สร้างและจัดการกับสไลด์ได้
3. จัดการกับข้อความได้
4. ใช้เทคนิคในการตกแต่งสไลด์ได้
5. แทรกรูปภาพและอักษรศิลป์ได้
6. ใส่ effect ในแผ่นสไลด์ได้
7. นำเสนอและเชื่อมโยงสไลด์ได้
โครงสร้างของเนื้อหา

บทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ เรื่อง Microsoft Power Point 2003 ประกอบด้วยเนื้อหา 7 ส่วน คือ

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4

         ความรู้เบื้องต้น

การสร้างและจัดการกับสไลด์ การจัดการกับข้อความ เทคนิคการตกแต่งสไลด์
 • เปิดโปรแกรม Power Point
 • ส่วนประกอบหน้าจอ
 • แถบเครื่องมือ
 • กำหนดมุมมอง
 • ปิดโปรแกรม
 • สร้างงานนำเสนอเปล่า
 • สร้างจากแม่แบบการออกแบบ
 • สร้างจากตัวช่วยสร้างเนื้อหา
  อัตโนมัติ
 • เพิ่มและลดจำนวนสไลด์
 • จัดเก็บงานนำเสนอลงดิสก์
 • เรียกใช้งานนำเสนอที่มีอยู่แล้ว

 • พิมพ์ข้อความลงบนสไลด์
 • เปลี่ยนแบบตัวอักษร
 • กำหนดขนาดตัวอักษร
 • เปลี่ยนสีตัวอักษร
 • โครงร่างสี Color Scheme
 • ตกแต่งพื้นหลัง
 • แถบเครื่องมือรูปวาด
 • แทรกรูปร่าง รูปทรง และเส้นเงาและลักษณะ 3 มิติ
บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7
แทรกรูปภาพและตัวอักษรศิลป์ การใส่ Effect การนำเสนอและเชื่อมโยง
 • แถบเครื่องมือรูปภาพ
 • ปรับแต่งรูปภาพ
 • ตัวอักษรศิลป์
 • ใส่ Effect ในการเปลี่ยนแผ่นสไลด์
 • ใส่ Effect ให้กับวัตถุที่สร้างขี้น
  ในสไลด์
 • การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

 

 • กำหนดการนำเสนอ
 • ใส่ปุ่มปฏิบัติการ
 • ตั้งเวลาในการฉายสไลด์
 • การเชื่อมโยงสไลด์
 • การสร้างงานนำเสนอ
 • การนำเสนองาน

โดยมีการเรียงลำดับของเนื้อหาบทเรียนในลักษณะของแผนภูมิลำดับชั้น (Hierarchy) ดังภาพ

ลักษณะปุ่มการใช้งาน

ภายในแต่ละหน้าของเนื้อหาในบทเรียน ประกอบด้วยปุ่มการใช้งาน ดังนี้

คลิกเมื่อต้องการกลับขึ้นไปหน้าโฮมเพจ (Home Page)
คลิกเมื่อต้องการกลับขึ้นมาที่หน้าเมนู (Menu Page)
กลับหน้าหลัก