ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Power Point 2003

โปรแกรม Power Point ได้ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมชุดไมโครซอฟต์ ออฟฟิต
เรียกว่า ไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พอยต์ (Microsoft Power Point) และได้พัฒนามาจนถึงรุ่น 2003
ในการศึกษาโปรแกรม Power Point 2003 นี้ จะเน้นในเรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวประกอบสไลด์
และการนำเสนองาน (Presentation) ในรูปแบบต่าง ๆ

ใบงานที่ 1 >>>

แนวการตอบใบงานที่ 1

 

 

เปิดโปรแกรม Power Point 2003
คลิกที่ปุ่ม Start > เลือก Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Power Point 2003
ส่วนประกอบของโปรแกรม

แถบเครื่องมือ

เครื่องมือพื้นฐานส่วนใหญ่ของโปรแกรม Power point จะเหมือนกับโปรแกรมอื่น ๆ ในชุด Office 2003

Tittle Bar คือ แถบหัวเรื่อง หรือแถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์สไลด์ดังรูป
Menu Bar คือ แถบเมนูคำสั่งต่างๆ ประกอบไปด้วย แฟ้มแก้ไข แทรก รูปแบบ เครื่องมือ การนำเสนอ
ภาพนิ่ง หน้าต่าง และวิธีการใช้
Tool Bar คือ เครื่องมือที่โปรแกรม Power Point ให้มาเพื่อช่วยในการเรียกใช้ Function ต่าง ๆ
ได้สะดวกขึ้น เมื่อเริ่มต้นใช้งานหน้าต่างโปรแกรมจะปรากฎ Toolbar สำหรับการใช้งานคล้ายกับ
Microsoft Word หรือ Microsoft Excel เช่น Toolbars Standard และ Formatting ส่วน
Toolbar อื่น ๆ ก็สามารถเปิดใช้งานได้เช่นเดียวกัน เมื่อเลือกแถบเครื่องมือแล้ว หลังจากนั้น
จะปรากฎแถบเครื่องมือดังรูป
แนะนำแถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard Toolbars) ประกอบด้วยปุ่มที่ใช้งานดังนี้

 

แนะนำแถบเครื่องมือจัดรูปแบบ (Formatting Toolbars) ประกอบด้วยปุ่มที่ใช้งานดังนี้
 
กำหนดมุมมองของแผ่นสไลด์
Power Point มีตัวเลือกสำหรับเรียกดูรูปแบบสไลด์ได้หลายมุมมอง โดยสามารถคลิกเลือกได้จาก
ไอคอนที่อยู่มุมล่างซ้าย ของจอภาพ หรือ จากเมนู
      คลิกที่ไอคอนจากมุมล่างซ้าย         คลิกจากเมนูมุมมอง
ปิดโปรแกรม Power Point 2003

 

 
กลับหน้าหลัก