ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สร้างและจัดการกับสไลด์ได้

การสร้างผลงานการนำเสนอมีขั้นตอนสำคัญประกอบด้วยการเตรียมเนื้อหา จัดเรียงเนื้อเรื่อง
ตามลำดับ การจัดหา และเตรียมภาพประกอบ การนำข้อความและภาพประกอบมาจัดวางโดยเลือก
แบบสไลด์ตามความเหมาะสม


ใบงานที่ 2 >>>

แนวการตอบใบงานที่ 2

 

 

 สร้างงานนำเสนอเปล่า
 • การสร้างงานนำเสนอเปล่ามีวิธีการทำดังนี้
       คลิกที่แถบเมนูแฟ้ม > สร้าง >(ที่ทาสก์เพน) > เลือกงานนำเสนอใหม่>เลือกงานนำเสนอเปล่า>
       คลิกเลือกว่างเปล่า 

 

  สร้างจากแม่แบบการออกแบบ
 • การสร้างงานนำเสนอจากแม่แบบการออกแบบมีวิธีการทำดังนี้
       คลิกที่แถบเมนูแฟ้ม > สร้าง >(ที่ทาสก์เพน) >เลือกงานนำเสนอใหม่>เลือกจากแม่แบบ
       การออกแบบ>คลิกเลือกแบบสไลด์ตามต้องการ     

 

  สร้างจากตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ  
 • การสร้างงานนำเสนอจากแม่แบบการออกแบบมีวิธีการทำดังนี้
  คลิกที่แถบเมนูแฟ้ม > สร้าง >(ที่ทาสก์เพน) >เลือกงานนำเสนอใหม่>เลือกจากตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ
  >คลิกปุ่มถัดไป>เลือกทั้งหมด>เลือกแบบสไลด์ตามต้องการ>คลิกปุ่มถัดไป>คลิกปุ่มถัดไป
  >คลิกปุ่มถัดไป>คลิกปุ่มถัดไป>คลิกปุ่มเสร็จสิ้น> คลิกเลือกภาพนิ่ง  

 

  เพิ่มและลดจำนวนสไลด์  
 • การเพิ่มหน้าสไลด์ สามารถทำได้อย่างรวดเร็วดังนี้
         วิธีที่ 1 คลิกรูปขนาดย่อของสไลด์ที่ต้องการในกรอบด้านซ้ายมือ แล้วกดปุ่ม Enter
  หรือคลิกขวา > เลือกคำสั่งสร้างภาพนิ่ง ดังรูป

             วิธีที่ 2  คลิกคำสั่งแทรก > สร้างภาพนิ่ง
 • การลดจำนวนสไลด์ สามารถทำได้ดังนี้           
        คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการลบ > กดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard)

     
     

  จัดเก็บงานนำเสนอลงดิสก์  
 • การจัดเก็บงานนำเสนอมีวิธีดังนี้   
      
  คลิกที่ปุ่ม     หรือคลิกที่คำสั่งแฟ้ม > บันทึก จะปรากฎเป็นกรอบโต้ตอบ บันทึกเป็น (จะปรากฏก็ต่อเมื่อบันทึกครั้งแรก หรือใช้คำสั่งบันทึกเป็น) > พิมพ์ชื่อแฟ้มข้อมูล > เลือกที่เก็บข้อมูลในช่องบันทึกใน > คลิกบันทึก          
          
 เรียกใช้งานนำเสนอที่มีอยู่แล้ว  
 • การเปิดแฟ้มข้อมูลที่เราเคยบันทึกไว้ เราสามารถคลิกปุ่ม      หรือใช้คำสั่งแฟ้ม > เปิด
 
กลับหน้าหลัก