ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นำเสนอและเชื่อมโยงสไลด์ได้

การนำเสนอภาพนิ่ง (Slide Show) เป็นการนำสไลด์ที่ได้ออกแบบไว้ ไปใช้งานประกอบการบรรยาย
        การสอน หรือการอบรมใบงานที่ 7 >>>

 

 กำหนดการนำเสนอ
ในการนำเสนอหรือสั่งฉายสไลด์ทำได้หลายวิธีดังนี้
     
     1. ที่เมนูบาร์คลิกคำสั่ง การนำเสนอภาพนิ่ง > ชมการนำเสนอ
     2.  คลิกที่สัญลักษณ์    มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง  
    
     3.  กด F5 ที่คีย์บอร์ด เพื่อเริ่มฉายสไลด์หน้าแรก ใส่ปุ่มปฏิบัติการ
ปุ่มปฏิบัติการ (Action Button) เป็นปุ่มที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงไปยังสไลด์หรือโปรแกรมต่าง ๆ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การเชื่อมโยงหลายมิติ หรือ ไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlink) โดยผู้บรรยายสามารถ
คลิกที่ปุ่มปฏิบัติการ เพื่อฉายสไลด์ ลิงก์ไปยังหน้าต่าง ๆ หรือข้ามไปยังเอกสารอื่นก็ได้
 • การสร้างปุ่มปฏิบัติการทำได้ดังนี้

  1. ที่เมนูบาร์คลิกคำสั่ง การนำเสนอภาพนิ่ง > ปุ่มปฎิบัติการ > เลือกแบบของปุ่มปฏิบัติการ >
     วาดปุ่มปฏิบัติการในตำแหน่งที่ต้องการ
    
       
       2. จะปรากฎกรอบดังนี้ สามารถกำหนดการเชื่อมโยงไปยังสไลด์ที่ต้องการได้ ดังนี้

        คลิกเชื่อมโยงหลายมิติไปที่ > เลือกภาพนิ่ง >เลือกภาพนิ่งที่ต้องการ > คลิกตกลง > คลิกตกลง ตั้งเวลาในการฉายสไลด์ 
 • การกำหนดเวลาในการฉายสไลด์จะต้องมีความยาวพอเหมาะกับระยะเวลาการบรรยายและจำนวน
  สไลด์ที่จะนำเสนอ โดยปกติถ้าเป็นการนำเสนออย่างง่าย อาจใช้วิธีการคลิกบนสไลด์เพื่อเปลี่ยนสไลด์
  ไปเรื่อย ๆ จนจบ แต่ถ้าผู้บรรยายต้องการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดยไม่ต้องกังวลกับการเปลี่ยนสไลด์
  ก็สามารถออกแบบให้ Power Point เปลี่ยนสไลด์ไปเรื่อย ๆ ตามเวลาที่กำหนด ช้าหรือเร็วก็ได้ตาม
  เนื้อหาที่จะนำเสนอ การตั้งเวลาให้กับสไลด์แต่ละแผ่น มีขั้นตอนการทำดังนี้
                 คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการ > คลิกการนำเสนอภาพนิ่ง > เลือกรูปแบบการสไลด์ >
           คลิกเลือกอัตโนมัติหลังจาก > กำหนดเวลาในช่องด้านล่าง
 
การเชื่อมโยงสไลด์ 
 • การเชื่อมโยงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากอีกอย่างหนึ่งของโปรแกรม Power Point ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ
  เรียกใช้โปรแกรม หรืองานส่วนอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
             1. การเชื่อมโยงไปยังแผ่นสไลด์ที่ต้องการ

                1. พิมพ์ข้อความที่ต้องการใช้เชื่อมโยง

                2.Hight light ข้อความที่ต้องการ
                 3.คลิกขวา > การเชื่อมโยงหลายมิติ หรือกดปุ่ม        ที่ toolbar

            4. จะปรากฎหน้าต่างดังนี้
         
         5. คลิกเลือกตำแหน่งในเอกสาร
       
         6. คลิกเลือกภาพนิ่งหรือแผ่นสไลด์ที่ต้องการ

         7. คลิกตกลง
        2. การเชื่อมโยงไปยังไฟล์

            ในกรณีที่การนำเสนอมีการอ้างอิงข้อมูลอื่นๆ และไม่สามารถรวบรวมให้อยู่บนหน้าสไลด์ทั้งหมด
ผู้ใช้สามารถสร้างการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยวิธีการดังนี้

               1. พิมพ์ข้อความที่ต้องการใช้เชื่อมโยง

                2.Hight light ข้อความที่ต้องการ
                 3.คลิกขวา > การเชื่อมโยงหลายมิติ หรือกดปุ่ม        ที่ toolbar

            4. จะปรากฎหน้าต่างดังนี้ คลิกเลือกแฟ้มหรือเว็บเพจที่มีอยู่
            5. เลือกไฟล์ที่ต้องการเชื่อมโยง > ตกลง     
            
            6. ข้อความที่ถูกเลือกไว้จะเปลี่ยนไปโดยมีการขีดเส้นใต้
 
      3. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์

            ในการนำเสนอนั้น บางครั้งมีการกล่าวถึงข้อมูลในเว็บต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถนำข้อมูล
จากเว็บไซต์เหล่านั้นมาใส่ลงในหน้าสไลด์ได้ทั้งหมดดังนั้นการเชื่อมโยงเพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ที่
กล่าวถึง ในขณะการนำเสนอ จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้ใช้สามารถทำได้ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

            1. พิมพ์ข้อความที่ต้องการใช้ในการเชื่อมโยง

            2. hight light ทับข้อความนั้น
            3. คลิกขวา > การเชื่อมโยงหลายมิติ หรือกดปุ่ม ที่ toolbar

            4. จะปรากฎหน้าต่างดังนี้ คลิกเลือกแฟ้มหรือเว็บเพจที่มีอยู่
      

                 5. กำหนดเว็บไซต์ที่ถูกต้องแล้ว จึงกดปุ่ม ตกลง
 
กลับหน้าหลัก