บทเรียน แบบทดสอบ
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Power Point 2003

ทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1

2. การสร้างและจัดการกับสไลด์ ทดสอบก่อนเรียนบทที่ 2
3. การจัดการกับข้อความ ทดสอบก่อนเรียนบทที่ 3
4. เทคนิคการตกแต่งสไลด์ ทดสอบก่อนเรียนบทที่ 4
5. แทรกรูปภาพและตัวอักษรศิลป์ ทดสอบก่อนเรียนบทที่ 5
6. การใส่ Effect ทดสอบก่อนเรียนบทที่ 6
7. กำหนดการนำเสนอและเชื่อมโยงสไลด์ ทดสอบก่อนเรียนบทที่ 7