เนื้อหาในบทเรียนได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูล

ศูนย์เรียนรู้ IT สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. “บทเรียน Power Point 2003”. (ออนไลน์).
เข้าถึงได้จาก : http://ict.moph.go.th/elearning/It_learning/ppt.htm. (10 ธันวาคม 2549).
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาคอมพิวเตอร์). “สื่อประกอบหนังสือเรียน 
และคู่มือครู”
. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://oho.ipst.ac.th. (20 พฤศจิกายน 2549).
นฤชิต แววศรีผ่อง และวิเชียร สิสุงเร. หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์
เพาเวอร์พอยต์ 2003
. ปทุมธานี : บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด, 2549.
ปณิธาน ภูษาทอง. “บทเรียนออนไลน์เรื่อง Microsoft Power Point”. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :  
http://kruchan.tanti.ac.th/index.php. (25 กุมภาพันธ์ 2550).
พีระ แพทย์ประเสริฐ. “เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Power Point 2003 ระดับพื้นฐาน”.
(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://ccapp.swu.ac.th/eform/doc/590080034_2.pdf. (10 ธันวาคม 2549).
วรวรร เหรียญทอง .บทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ .(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก:http://www.suplopburi.net/
เว็บไซต์เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์. “คู่มือเอกสารประกอบการสอนสำหรับครู”.
(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.radompon.com/teachertool. (2 มีนาคม 2550). 

ขอขอบคุณทุกเว็บไซต์ที่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลประกอบเพื่อใช้ในการศึกษา มิใช่การค้า
 
กลับหน้าหลัก